רבי חמי בר חנינה

תלמוד ירושלמי:

...ומני לרבי חמי בר חנינה בראשה, ולמה לא מנתיה הוא, אמר רבי דרוס' בגין דצווחין עלויי בציפורין ציפוראיי, (שר"ח מציפורי ונתגדל אצלם אין ראוי שיתמנה עליהם). ובגין צווחה עבדין, אמר רבי לעזר בי רבי יוסה על שהושיבו טעם ברבים, רבי הוה יתיב מתני וזכרו פליטיכם אותי והיו אל ההרים כיוני הגאיות כלם הומות, א"ל הומות, אמר ליה הן קריתה (היכן למדת מקרא), א"ל קדם רב המנונא דבבל, אמר ליה כד תיחות לתמן אמור ליה דמנייתך חכים, (שהוא ימנה אותך חכם), וידע דלא מיתמני ביומיי, מן דדמך בעא בריה ממניתיה ולא קביל עליה מתמנייא, אמר לית אנא מקבל עלן מתמנייא עד זמן דתמני רבי פס דרומא קמיי, והוה תמן חד סב אמר אין חנינה קדמיי אנא תיניין, אין רבי פס דרומיא קדמיי אנא תיניין, וקביל עלוי ר' חנינא מיתמניא תליתאי, אמר רבי חנינא זכית מארכה יומין אין בגין הדא מילתא לית אנא ידע (איני יודע אם הארכתי בשביל שקבלתי להיות מתמנה אחרון), אין בגי דהויית סליק מן טיבריה לציפורין והוינא עקים איסרטין מיעול מישאול בשלמיה דר' שמעון בן חלפותא. (תענית כ ב)