רבי חנא בר ביזנא

תלמוד בבלי:

רבי חנא בר ביזנא הוה מסתפר מעובד כוכבים בשבילי דנהרדעא, א"ל חנא חנא יאי קועיך לזוגא, אמר תיתי לי דעברי אדר"מ... (ע"ז כט א)