רבי חנא פתוראה

תלמוד בבלי:

אמר רבי חנא פתוראה (מחליף מעות) עילא מינאי היה קאי בר נפחא ובעא מיני דינרא קורדינאה לשערי ביה טריפתא, ובעי למיקם מקמיה ולא שבקני, אמר לי שב בני שב, אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקין במלאכתם... (חולין נד ב)