רבי חנינא בן אנטיגנוס

תלמוד בבלי:

אמר רבי יוחנן בימי בנו של רבי חנינא בן אנטיגנוס נשנית משנה זו, רבי יהודה ור' יוסי איסתפק להו מילתא בטהרות, שדרו רבנן לגבי בנו של ר' חנינא בן אנטיגנוס, אזילו אמרו ליה לעיין בה, אשכחוה דקא טעין טהרות, אותיב רבנן מדידיה לגבייהו וקאי איהו לעיוני בה, אתו אמרי ליה לר' יהודה ור' יוסי, אמר להו ר' יהודה אביו של זה ביזה תלמידי חכמים, (אגב ריתחיה קאמר ולא היא), אף הוא מבזה תלמידי חכמים, אמר לו ר' יוסי כבוד זקן יהא מונח במקומו, אלא מיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סילסול בעצמן שאין מוסרין את הטהרות לכל אדם. (בכורות ל ב)