רבי חנינא בן גמליאל

תלמוד בבלי:

א"ר אבהו לעולם אל יטיל אדם אימא יתירה בתוך ביתו, שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו והאכילוהו דבר גדול, ומנו ר' חנינא בן גמליאל, האכילוהו סלקא דעתך, השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם צדיקים עצמן לא כל שכן, אלא בקשו להאכילו דבר גדול, ומאי ניהו אבר מן החי. (גיטין ז א)