רבי חנינא בר חמא

תלמוד בבלי:

אמר להן (רבי) לחכמי ישראל אני צריך, נכנסו אצלו חכמי ישראל אמר להן... חנינא בר חמא ישב בראש... לא קבל רבי חנינא שהיה ר' אפס גדול ממנו שתי שנים ומחצה, יתיב רבי אפס ברישא ויתיב רבי חנינא אבראי ואתא לוי ויתיב גביה, נח נפשיה דרבי אפס ויתיב רבי חנינא ברישא, ולא הוה ליה ללוי איניש למיתב גביה וקאתא לבבל. (כתובות קג ב)