רבי חנינא בר פפא

תלמוד בבלי:

רבי חנינא בר פפא שושביניה הוה, כי הוה קא ניחא נפשיה אמרו ליה למלאך המות זיל עביד ליה רעותיה (עשה רצונו), אזל לגביה ואיתחזי ליה, אמר ליה שבקי תלתין יום עד דנהדר תלמודאי, דאמרי אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, שבקיה, לבתר תלתין יומין אזל איתחזי ליה, א"ל אחוי לי דוכתאי (הראה לי מקומי בגן עדן), אמר ליה לחיי, א"ל הב לי סכינך דלמא מבעתת לי (תפחידני) באורחא, אמר ליה כחברך בעת למיעבד לי (כר' יהושע בן לוי, ראה שם), אמר ליה אייתי ספר תורה וחזי מי איכא מידי דכתיב ביה דלא קיימתיה, אמר ליה מי איכרכת בבעלי ראתן ואעיסקת בתורה (כריב"ל), ואפילו הכי כי נח נפשיה אפסיק ליה עמודא דנורא בין דידיה לעלמא, וגמרי דלא מפסיק עמודא דנורא אלא לחד בדרא או לתרין בדרא, קרב לגביה רבי אלכסנדרי אמר עשה בשביל כבוד חכמים, לא אשגח, עשה בשביל כבוד אביך לא אשגח, עשה בשביל כבוד עצמך אסתלק. (כתובות עז ב)