רבי חנינא בר פפי

תלמוד בבלי:

כי הא דרבי חנינא בר פפי תבעתיה ההיא מטרוניתא, אמר מלתא ומלי נפשיה שיחנא וכיבא, עבדה היא מילתא ואיתסי, ערק טשא בההוא בי בני דכי הוו עיילין בתרין אפילו ביממא הוו מיתזקי, למחר אמרו ליה רבנן מאן נטרך, אמר להו שני נושאי קיסר שמרוני כל הלילה, אמרו ליה שמא דבר ערוה בא לידך וניצלת הימנו, דתנינא כל הבא דבר ערוה לידו וניצל הימנו עושין לו נס. (קידושין לט ב)

...א"ל מי יימר דבכשרים כגון אנא ואת, אלא כגון מאי כגון רבי חנינא בן פפי. (שם פא א)