רבי חנניה

תלמוד ירושלמי:

העיד רבי חנניה איש אונו אם אינה יכולה להתעבר ביהודה שמעברין אותה בגליל... (נדרים כג א)

ראה עוד רבי יוחנן ירושלמי הוריות יח ב.