רבי טבלא

תלמוד בבלי:

איני, והא רבי טבלא אילקע למחוזא וחזא לההוא (נגר) דהוה תלי בעיברא דדשא ולא אמר להו ולא מידי, ההוא ניטל באיגדו הוה (קשור בחבל חזק). (עירובין קב א)

רבי טבלא עבד עובדא כרבי זכריה בן הקצב, א"ל רב נחמן מאי היא, א"ל דאמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב הלכה כרבי זכריה בן הקצב, אמר ליה זיל אהדר בך, ואי לא מפיקנא לך רב חיננא בר שלמיא מאודנך. (בבא בתרא קיא א)