רבי יהודה בן בתירא

תלמוד בבלי:

...אמר לו רבי יהודה בן בתירא, עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין, אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו, ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק... (שבת צו ב)

ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים, אמר כתיב כל בן נכר לא יאכל בו כל ערל לא יאכל בו, ואנא הא קאכילנא משופרי שופרי, אמר ליה רבי יהודה בן בתירא מי קא ספו לך מאליה, אמר ליה לא, כי סלקת להתם אימא להו ספו לי מאליה, כי סליק אמר להו מאליה ספו לי, אמרו ליה אליה לגבוה סלקא, אמרו ליה מאן אמר לך הכי, אמר להו רבי יהודה בן בתירא, אמרו מאי האי דקמן, בדקו בתריה ואשכחוהו דארמאה הוא וקטלוהו, שלחו ליה לרבי יהודה בן בתירא שלם לך ר' יהודה בן בתירא דאת בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים. (פסחים ג ב)

א"ר יוסי פעם אחת הלכתי לנציבין מצאתי זקן אחד אמרתי לו כלום אתה בקי בר' יהודה בן בתירא, אמר לי הן, ועל שולחני הוא תדיר, כלום ראית שחלץ ביבמה, אמר לי ראיתי שחלץ הרבה פעמים, במנעל או בסנדל, אמר לי וכי חולצין במנעל, והתורה אמרה נעלו ולא מנעלו... (יבמות קב א)

...(לך) אחר רבי יהודה בן בתירא לנציבין. (סנהדרין לב ב)

תלמוד ירושלמי:

ראה רבי אליעזר סנהדרין מא א.