רבי יהודה בר נחמיה

תלמוד בבלי:

...אמר לפניו יהודה בן נחמיה לא, אם אמרת קודם לעומר שכן לא הותר מכללו אצל הדיוט תאמר קודם לשתי הלחם שהותר מכללו אצל הדיוט, שתק רבי טרפון, צהבו פניו של רבי יהודה בן נחמיה, אמר לו רבי עקיבא, יהודה צהבו פניך שהשבת את זקן, תמהני אם תאריך ימים, אמר רבי יהודה ברבי אלעאי אותו הפרק פרס הפסח היה, כשעליתי בעצרת שאלתי אחריו יהודה בן נחמיה היכן הוא, ואמרו לי נפטר והלך לו. (מנחות סח ב)