רבי יהודה נשיאה

תלמוד בבלי:

מאן רבותינו, אמר רב יהודה אמר שמואל בי דינא דשרו מישחא (שמנן של עובדי כוכבים, והיינו ר' יהודה נשיאה בן בנו של רבינו הקדוש). (גיטין עו ב)

מיסתמיך ואזיל רבי ינאי אכתפא דרבי שמלאי שמעיה ואתי ר' יהודה נשיאה לאפייהו, א"ל (שמעיה) בר אינש דאתא לקיבלנא הוא יאי, (אדם חשוב הוא הבא וטלית של תלמידי חכמים לו), וגולתיה יאי, כי מטא לגביה גששה (מישש טליתו ואמר הוא בגד עב וגרוע ושיעורו לקבל טומאה כשק), אמר ליה דין שיעוריה כשק. בעא מיניה מנין לבן שקודם לבת בנכסי האם, אמר ליה דכתיב מטות, מקיש מטה האם למטה האב... א"ל אי מה מטה האב בכור נוטל פי שנים אף מטה האם בכור נוטל פי שנים, אמר ליה לשמעיה גוד, לית דין צבי למילף, (משוך אותי ואלך, אינו רוצה ללמד אלא להקשות דברים שאין צריכים, שדבר קל הוא)... (בבא בתרא קיא א)

ההוא מינאה דשדר ליה דינרא קיסרינאה לרבי יהודה נשיאה ביום אידו, הוה יתיב ריש לקיש קמיה, אמר היכי אעביד, אשקליה אזיל ומודה, לא אשקליה הויא ליה איבה, א"ל ריש לקיש טול וזרוק אותו לבור בפניו, אמר כל שכן דהוה ליה איבה, כלאחר יד הוא דקאמינא. (ע"ז ו ב)

מיסתמיך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דרבי שמלאי שמעיה, א"ל שמלאי לא היית אמש בבית המדרש כשהתרנו את השמן, אמר לו בימינו תתיר אף את הפת, אמר לו אם כן קרו לן בית דינא שריא... א"ל אנא שראי אחריתי, מאי היא דתנן זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש אינו גט, ותני עלה ורבותינו התירוה לינשא, ואמרינן מאן רבותינו, אמר רב יהודה אמר שמואל בית דינא דשרו משחא... (שם לז א)

רבי יהודה נשיאה הוה ליה פטר חמור, שדריה לקמיה דרבי טרפון אמר ליה כמה בעינא למיתב לכהן, אמר ליה הרי אמרו עין יפה בסלע, עין רעה בשקל, בינונית ברגיא. (בכורות יא א)

תלמוד ירושלמי:

...וריש לקיש אמר נשיא שחטא מלקין אותו בבית דין של שלשה, מה מחזרן ליה (לגדולתו), א"ר חגיי, משה, אין מחזרין ליה די קטל לון. שמע ר' יודן נשייא וכעס, שלח גנתן (חיל) למיתפוס לריש לקיש טרפון (בקשו לטורפו וברח), ערק לדא מוגדלא ואית דמרין להדא כפר חיטיא. למחר סלק ר' יוחנן לבית וועדא, וסלק רבי יודן נשיא לבית ועדא, א"ל למה לית מרי אמר לון מילא דאורייא, שרי טפח בחדא ידיה (התחיל ר' יוחנן לטפח באחת מידיו), א"ל ובחדא טפחין, אלא א"ל לא ולא בן לקיש לא, (אני עושה לרמז שאם אין כאן בן לקיש לא אוכל לומר דברי תורה), א"ל אלא אנו מפתחה (היכן הוא סגור), א"ל בהדא מגדלא, א"ל למחר אנא ואת ניפוק לקדמיה... (סנהדרין ט ב)

רבי חנינה סלק גבי רבי יודן נשייא, נפק לגביה לבוש אותניתיה (בגד פשתן או מלוכלך), אמר ליה חזור ולבוש לגין דידך (הגלימא יפה), משום מלך ביופיו תחזינה עיניך. ר' יוחנן סלק גבי ר' יודן נשייא נפק לגביה בחלוקא דכיתנא, א"ל חזור ולבוש חלוקך דעמרא (צמר) משום מלך ביופיו וגו'. כי נפק א"ל אייתי עטעמה (מלה מורכבת, עצה וטעם, והקפיד ר' יוחנן על זה ועל שאמר לו בזה הלשון, וא"ל שלח והיה לך מנחם טלמא שהיו רגילין לשאול ממנו), א"ל שלח ואייתי לך מנחם טלמא, דכתיב ותורת חסד על לשונה, (שצריך הת"ח ליזהר בלשונו)... (שם יג א)