רבי יהושע בן פתר ראש

תלמוד בבלי:

דתניא אמר רבי אליעזר כשהלכתי לערדסקיא מצאתי את ר' יהושע בן פתר ראש שהיה יושב ודן לפני ר"מ בהלכה... (נזיר נו ב)