רבי יודן

תלמוד ירושלמי:

רבי יודן בי רבי ישמעאל מהנגיה באוריתא סגין (מחמת שהיה נוהג ומהרהר הרבה בתורה) הוות גולתיה שרעה מיניה (נפלה טליתו ממנו ולא ידע), וחכינא מזהרא לה (הנחש עליה לשמרה), אמרין ליה תלמידוי רבי הוא גולתך שריעה, אמר לון ולית ההיא רשיעתא זהירא ליה. (ברכות לח א)