רבי יוחנן בן גודגדא

תלמוד בבלי:

...א"ל (ר' יהושע) עד שתהא תמה עלי תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה, רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא שיודעין לשער כמה טפות יש בים, ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש, נתן דעתו להושיבם בראש, כשעלה שלח להם ולא באו, חזר ושלח ובאו, אמר להם כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. (הוריות י א)

דתניא מעשה בר' יהושע בן חנניה שהלך לסייע בהגפת דלתות אצל ר' יוחנן בן גודגדא, אמר לו בני חזור לאחוריך שאתה מן המשוררים ולא מן המשוערים... (ערכין יא ב)

תלמוד ירושלמי:

מעשה בבניו של רבי יוחנן בן גודגדא שהיו כולן חרשים והיו כל הטהרות שבירושלים נעשין על גביהן. (תרומות ב א)

יוחנן בן גודגדא היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו והיתה מטפחתו מדרס לחטאת. (חגיגה יד א)