רבי יוחנן בן נורי

תלמוד בבלי:

...עמד ר' יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, חזי אנא דבתר רישא גופא אזיל, כל ימיו של רבן גמליאל קבענו הלכה כמותו, עכשיו אתה מבקש לבטל דבריו, יהושע אין שומעין לך... (עירובין מא א)

ר' יוחנן בן נורי קופת הרוכלין, (מה רוכל שבא לעיר שואלין ממנו אפרסמון עמך אומר הן, פליטון עמך אומר הן, כך נצרך אדם לשאול דבר במקרא משיבו, וכן בגמרא וכו')... (גיטין סז א)

אמר רבי יוסי כשהלך אבא חלפתא אצל ר' יוחנן בן נורי ללמוד תורה, ואמרי לה רבי יוחנן בן נורי אצל אבא חלפתא... (בבא קמא ע א)

...אמר לו ר"ע לר' יוחנן בן נורי עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל, אמר לו רבי יוחנן בן נורי לר"ע את מתי אתה מאכיל נבילות, לא מישחט שחטיה, אלא טריפות לא איסור טריפות הוא, אלא עד מתי אתה מאכיל לישראל קדשים בחוץ. (בכורות מ א)