רבי יונתן בן עכמאי

תלמוד ירושלמי:

א"ר אבהו שנה לי רבי יונתן בן עכמאי בת כהן שהיתה עומדת ערב שבת עם חשיכה ובידה נר ובתוכו שמן שריפה הרי זו מוספת לתוכו שמן חול כל שהוא ומדלקת, א"ל ר' זעירא ומה הוה טיביה (של ר' יונתן אם ראוי לסמוך עליו), א"ל אדם גדול היה ובקי במשנתינו היה, ופירשה רבי חייא דכפר תחמין קומי רבי ומניתיה חכים. (שבת טז א)