רבי יוסי בר אסיין

תלמוד בבלי:

רבי יוסי בר אסיין כי הוה משתעי בלשון חכמה אמר, עשו לי שור במשפט (תרדים, תור-דין) בטור מסכן (בחרדל, הר-דל). וכד הוה שאיל באושפיזא (שואל עוברי דרבים בענין אופזיכני) אמר הכי, גבר פום דין חי (אוש-פי-זו-חי) מה זו טובה יש. (עירובין נג ב)