רבי יוסי בר כיפר

תלמוד בבלי:

ראה ר' אחי בר' יאשיה גיטין יד א.