רבי יוסי בר ר יהודה

תלמוד בבלי:

רבי ורבי יוסי בר רבי יהודה איקלעו לההוא אתרא בזמן שהוקפלו רוב המקצועות, רבי הוה קא אכיל, רבי יוסי בר ר' יהודה לא אכיל, אתא מרהון אמר להו אמאי לא אכלי רבנן, הוקפלו רוב המקצועות הוא, ואף על פי כן לא אכיל ר' יוסי בר ר' יהודה קסבר משום סניות מילתא הוא דקאמר הדין גברא, (מרוע לב אמר, ולא משום שהפקירן). (נדרים סב א)