רבי יוסי הכהן

תלמוד בבלי:

ראה ר' יהושע חגיגה יד ב.