רבי ינאי בר ישמעאל

תלמוד בבלי:

רבי ינאי בר' ישמעאל חלש, על לגביה ר' ישמעאל בן זירוד ורבנן לשיולי ביה, יתבי וקא מבעיא להו יין מבושל יש בו משום גילוי... (ע"ז ל א)