רבי יעקב בר אידי

תלמוד בבלי:

...עול לגביה ר' יעקב בר אידי, א"ל כאשר צוה ה' את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר צוה ה' את משה, וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם כך אמר לי משה, אלא יהושע יושב ודורש סתם, והכל יודעין שתורתו של משה היא, אף ר' אלעזר תלמידך יושב ודורש סתם, והכל יודעין כי שלך היא. אמר להם (ר' יוחנן) מפני מה אי אתם יודעין לפייס כבן אידי. (יבמות צו ב, וראה עוד ר' אלעזר לכאן)

ראה עוד ר' זירא בבא מציעא מג ב.