רבי יצחק נפחא

תלמוד בבלי:

יתיב רב אמי ורב אסי קמיה דר' יצחק נפחא, מר א"ל לימא מר שמעתתא, ומר א"ל לימא מר אגדתא, פתח למימר אגדתא ולא שביק מר, פתח למימר שמעתתא ולא שביק מר, אמר להם אמשול לכם משל, למה הדבר דומה לאדם שיש לו שתי נשים אחת ילדה ואחת זקינה, ילדה מלקטת לו (שערות) לבנות, וזקינה מלקטת לו שחורות, נמצא קרח מכאן ומכאן, אמר להן אי הכי אימא לכו מלתא דשויא לתרווייכו... (בבא קמא ס ב, וראה שם עוד)

רבי יצחק נפחא אשכח קיבורא דאזלי ביה אזלויי (פקעיות של טויי למכמורות ורשתות), אתא לקמיה דר' יוחנן ואמרי לה בבי מדרשא, ואמרו ליה זיל שקול לנפשך. (בבא מציעא כד ב)