רבי יצחק

תלמוד בבלי:

אמר רב אחא שר הבירה מעשה בא לפני רבי יצחק באנטוכיא... (כתובות פח א)

דתניא מעשה שמת אביו של רבי יצחק בגינזק ובאו והודיעוהו לאחר שלש שנים, ובא ושאל את ר' יהושע בן אלישע וד' זקנים שעמו, ואמרו, לאביו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר. (נזיר מד א)