רבי ישבב

תלמוד בבלי:

מעשה ברבי ישבב שבדק ומצא שנים (מתים) ידועין ואחד תחילה וביקש לעשותן שכונת קברות, אמר לו ר"ע כל שיגעת לריק יגעת, לא אמרו שכונת קברות אלא לג' ידועין או לשלשה תחילה. (נזיר סה א)

מעשה באחד שבקש לבזבז יותר מחומש ולא הניחו לו חבריו, ומנו רבי ישבב, ואמרי לה רבי ישבב ולא הניחו לו חביריו, ומנו, רבי עקיבא. (ערכין כח א)

תלמוד ירושלמי:

מעשה ברבי ישבב שעמד והחליק את כל נכסיו לעניים, שלח לו ר"ג והלא אמרו חומש מנכסיו למצות... (פאה ג א)