רבי ישמעאל

תלמוד בבלי:

ראה רבי אלעזר בן עזריה ברכות יא א.

שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל ראיתי שני לחיי שנשרו, אמר שני גדודי רומי יעצו עליך רעה ומתו. (ברכות נו ב)

מכאן אמרו כותבי ברכות כשורפי תורה, מעשה באחד שהיה כותב בצידן, באו והודיעו את רבי ישמעאל והלך רבי ישמעאל לבודקו, כשהיה עולה בסולם הרגיש בו, נטל טימוס של ברכות ושקען בספל של מים, ובלשון הזה אמר לו רבי ישמעאל גדול עונש האחרון מן הראשון. (שבת קטו ב)

א"ר יהושע בן לוי כל מקום שאתה מוצא משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני ר"ע אינו אלא ר"מ ששימש את ר' ישמעאל ואת ר"ע, דתניא אמר ר"מ כשהייתי אצל ר' ישמעאל הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר, כשבאתי אצל ר"ע אסרה עלי, איני והאמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' מאיר כשהייתי לומד אצל ר' עקיבא הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר, וכשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך, אמרתי לו לבלר אני, אמר לי בני הוי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו, אמרתי לו דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו, אמר לי וכי מטילין קנקנתום לתוך הדיו, והלא אמרה תורה וכתב ומחה, כתב שיכול למחות... מעיקרא אתא לקמיה דר"ע, ומדלא מצי למיקם אליביה אתא לקמיה דרבי ישמעאל וגמר גמרא, והדר אתא לקמיה דר"ע וסבר סברא. (עירובין יג א)

תנו רבנן כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו, ר' טרפון ור' יוסי הגלילי ור' אלעזר בן עזריה ור"ע, אמר להם ר' טרפון דעו שחכם גדול הוא ובקי באגדות אל יכנס אחד מכם לתוך דברי חברו, אמר ר"ע ואני אחרון. פתח רבי ישמעאל ואמר רבו עונותיו, תכפוהו אביליו הטריח רבותיו פעם ראשונה ושניה... (מועד קטן כח ב)

מעשה באשה אחת שבאת לפני ר' ישמעאל ואמרה לו רבי בגד זה ארגתיו בטהרה ולא היה בלבי לשומרו בטהרה, ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקה אמרה לו רבי, נדה משכה עמי בחבל, א"ר ישמעאל כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים בלבו לשומרו טהור, אין בלבו לשומרו טמא. שוב מעשה באשה אחת שבאת לפני ר' ישמעאל אמרה לו רבי מפה זו ארגתיה בטהרה ולא היה בלבי לשומרה, ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקה אמרה לו, רבי נימא נפסקה לי וקשרתיה בפה, אמר רבי ישמעאל כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים בלבו לשומרו טהור, אין בלבו לשומרו טמא. (חגיגה כ א)

ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה, והכניסוה לבית ר' ישמעאל וייפוה, אמר לו ר' ישמעאל בני מזו נדרת, אמר לו לאו, והתירה ר' ישמעאל, באותה שעה בכה ר' ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן, וכשמת ר' ישמעאל היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינה... תנא שן תותבת היתה לה ועשה לה רבי ישמעאל שן של זהב משלו. כי שכיב רבי ישמעאל פתח עליה ההוא ספדנא הכי, בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינה המלבישכן וכו'. (נדרים סו א)

...ר' ישמעאל חנות מיוזנת, (יינה מוכן בה תמיד, שאין החנוני צריך לומר ללוקחין המתינו ואביא לכם, כך נצרך אדם ללמד מפיו מזומן לו ותלמודו ערוך בפיו). (גיטין סז א)

תנו רבנן כשמתו בניו של ר' ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו, ר' טרפון ור' יוסי הגלילי ור' אלעזר בן עזריה ור"ע, אמר להם ר' טרפון דעו שחכם גדול הוא ובקי באגדות אל יכנס אחד מכם לתוך דברי חבירו, אמר ר"ע ואני אחרון. פתח ר' ישמעאל ואמר רבו עונותיו תכפוהו אבליו הטריח רבותיו פעם ראשונה ושניה. נענה ר' טרפון ואמר ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה, והלא דברים קל וחומר ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת דכתיב ויקריבו בני אהרן את הדם אליו כך, בניו של ר' ישמעאל על אחת כמה וכמה... (מועד קטן כח ב, וראה שם עוד)

מאן הולכי אושא, ר' ישמעאל. (בבא בתרא כח ב)

א"ר יוחנן ר' ישמעאל ששימש את רבי נחוניא בן הקנה שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט איהו נמי דורש בכלל ופרט... (שבועות כו א)

ראה עוד ר' יהושע ע"ז כט ב.

אמר להו רב כהנא לא כך היה מעשה בבתו של רבי ישמעאל שבאת לבית המדרש למאן ובנה מורכב לה על כתפה ואותו היום הוזכרו דבריו של רבי ישמעאל בבית המדרש, ובכתה בכייה גדולה בבית המדרש, אמרו דבר שאמר אותו צדיק יכשל בו זרעו... (נדה נב א)

תלמוד ירושלמי:

אמו של ר' ישמעאל באת וקיבלת עלוי לרבותינו, אמרה להן גיערו בישמעאל בני שאינו נוהג בי בכבוד, באותה שעה נתכרכמו פניהם של רבותינו אמרו, איפשר ר' ישמעאל לא נהג בכבוד אבותיו, אמרו לה מה עביד ליך, אמרה כד דו נפק מבית וועדה אנא בעי משגז (לרחוץ) ריגלוי ומישתי מיהן ולא שביק לי, אמרו לו הואיל והוא רצונה הוא כבודה... (פאה ג ב)