רבי מנחם בר סימאי

תלמוד בבלי:

מאן ניהו בנן של קדושים, רבי מנחם בר סימאי, ואמאי קרו ליה בנן של קדושים, דלא איסתכל בצורתא דזוזא. (פסחים קד א)