רבי מתיא

תלמוד בבלי:

אחר רבי מתיא לרומי. (סנהדרין לב ב)

שאל ר' מתיא בן חרש את רבי שמעון בן יוחאי בעיר רומי מנין דם שרצים שהוא טמא... (מעילה יז א)

מדרשים:

ראה ערך נסיון, מדרש עשרת הדברות.

רמ"ע מפאנו:

רבי מתיא בן חרש בילקוט שמעוני (ויחי קס"א) שנעץ מסמר בעיניו שלא להביט בפניה דההיא זונה, והענין כי רבי מתיא היה פלטיאל בן ליש שלקח מיכל בת שאול, והאמת כי נעץ אז חרב בינו לבינה, על כל זאת לא היה לו לעכבה ולקבלה, כי היה לו למימר לשאול אין אני רוצה לשאת אותה, כי במקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב, ואני פי מלך שמור וגו', ועליו נאמר את נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה, ואף על פי שלא נגע בה אז, מכל מקום היה נהנה ממראית העין, והעין שזן במה שאינו שלו רצה עתה לתקן, וציער עצמו ועיוור את עיניו... ושניהם רבי מתיא ופלטי בסוד ניצוץ יוסף הצדיק. (גלגולי נשמות פה)