רבי נהוראי

תלמוד בבלי:

והיינו דתנן ר' נהוראי אומר הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבא אחריך שחבירך יקיימוה בידך, ואל בינתך אל תשען. תנא לא ר' נהוראי שמו אלא ר' נחמיה שמו, ואמרי לה ר' אלעזר בן ערך שמו, ולמה נקרא שמו ר' נהוראי שמנהיר עיני חכמים בהלכה. (שבת קמז ב)

תנא לא ר"מ שמו אלא רבי נהוראי שמו, ולמה נקרא שמו ר"מ שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה... (עירובין יג ב, וכנ"ל)