רבי נחוניא חופר שיחין

תלמוד בבלי:

נחוניא חופר שיחין, שהיה חופר שיחין ומערות והוה ידע האי דין כיף מקורר מיא (סלע זה מוציא מים קרים), והאי דין כיף אית ביה שרברובי ועד היכן שרברובותיה מטי, (איזה מוציא מים חמים ועד כמה חומו). א"ר אליעזר ומת בנו בצמא... (שקלים יג ב)

תנו רבנן מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור הגדול ובאו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא, שעה ראשונה אמר להם שלום, שניה אמר להם שלום, שלישית אמר להם עלתה, אמר לה בתי מי העלך, אמרה לו זכר של רחלים נזדמן לי וזקן מנהיגו, אמרו לו נביא אתה, אמר להם לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא דבר שהצדיק מתעסק בו יכשל בו זרעו. אמר רבי אבא אף על פי כן מת בנו בצמא, שנאמר וסביביו נשערה מאד, מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה, ר' חנינא אמר מהכא א-ל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. (יבמות קכא ב)