רבי נחמיה

תלמוד בבלי:

ראה רבי מאיר עירובין יג ב.

ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה אמר ליה במה אתה סועד, א"ל בבשר שמן ויין ישן, רצונך שתגלגל עמי בעדשים, גלגל עמו בעדשים ומת, אמר אוי לו לזה שהרגו נחמיה, אדרבה אוי לו לנחמיה שהרגו לזה מיבעי ליה, אלא איהו הוא דלא איבעי ליה לפנוקי נפשיה כולי האי. (כתובות סז ב)