רבי עזרא

תלמוד בבלי:

אמרו ליה רבנן לרבי פרידא רבי עזרא בר בריה דרבי אבטולס דהוא עשירי לר' אלעזר בן עזריה דהוא עשירי לעזרא קאי אבבא, אמר מאי כולי האי, אי בר אוריין הוא יאי, אי בר אוריין ובר אבהן יאי, ואי בר אבהן ולא בר אוריין אישא תיכליה, אמרו ליה בר אוריין הוא, אמר להו ליעול וליתי, חזייה דהוה עכירא דעתיה, פתח ואמר אמרת לה' אדני אתה טובתי בל עליך... שנאמר לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם. כיון דשמעיה דקאמר אדיר פתח ואמר, יבא אדיר ויפרע לאדירים מאדירים באדירים, יבא אדיר זה הקב"ה... (מנחות נג א)