רבי פדת

זהר:

ואף כך רבי פדת שהשעה היתה דחוקה לו, שלא היה לו אלא קב חרובין מערב שבת לערב שבת כמו ר' חנינא, למה זה, אחר שיצאה בת קול ואמרה כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני. אלא הוא גרם מקודם, (בגלגול הראשון), שחרב קב מן י' שהוא יב"ק, אף כך לא היה לו אלא קב חרובין... (פנחס סב, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

ההוא שריתא (קורה) דהוה בי רבי פדת דהוה מדלו לה בי עשרה ושדו לה אדשא (לדלת לסומכה בלילה), ולא אמר להו ולא מידי, אמר תורת כלי עליה. (עירובין קב א)