רבי פנחס בר ערובא

תלמוד בבלי:

תניא אמר רבי פנחס בר ערובא אני הייתי בין גדולי רומי, וכשמת פצעו את מוחו (של טיטוס) ומצאו בו צפור דרור משקל שני סלעים. (גיטין נו ב)