רבי ראובן בן איסטרובלי

תלמוד בבלי:

...שפעם אחת גזרה המלכות גזרה שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהם ושיבעלו את נדות, הלך רבי ראובן בר איסטרובלי וסיפר קומי והלך וישב עמהם, אמר להם מי שיש לו אויב יעני או יעשיר, אמר לו יעני, אמר להם אם כן לא יעשו מלאכה בשבת כדי שיענו, אמרו טבית, אמר ליבטל ובטלוה. חזר ואמר להם מי שיש לו אויב יכחיש או יבריא, אמרו לו יכחיש, אמר להם אם כן ימולו בניהם לשמונה ימים ויכחישו, אמרו טבית, אמר ובטלוה, חזר ואמר להם מי שיש לו אויב ירבה או יתמעט, אמרו לי יתמעט, אם כן לא יבעלו נדות, אמרו טבית, אמר ובטלוה, הכירו בו שהוא יהודי החזירום... (מעילה יז א)