רבי רומנוס

תלמוד בבלי:

דאמר ר' יהושע בן לוי עיר אחת היתה בארץ ישראל שקרא עליה ערער, ושגר רבי את רבי רומנוס ובדקה, ומצא בה בת גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, והכשירה רבי לכהונה. (יבמות ס ב)