רבי שמואל בן סוסרטיי

תלמוד ירושלמי:

ר' שמואל בר סוסרטיי סלק לרומי, אובדת מלכתא דילנית דידה (איבדה תכשיטין) ואשכחיה, אפקת כרוז במדינתא מאן דמחזר לה בגו שלשים יומין יסב אכן ואכן (יקבל כך וכך), בתר שלשים יומין איתרים רישיה (יהרגוהו), לא חזריה גו שלשים יום, בתר שלשים יומין חזריה, אמרה ליה לא היית במדינתא, אמר ליה אין, אמרה ליה ולא שמעת קלא דכרוזא, אמר לה אין, אמרה ליה ומה מר, אמר לה מאן דמחזר לה גו שלשים יומין יסב אכן ואכן בתר שלשים יומין יתרים רישיה, אמר ליה ולמה לא חזרתוניה גו שלשים יומין, אמר לה דלא תימרון בגין דחלתיך עבדית, אלא בגין דחלתיה דרחמנא (לא מיראתך החזרתים אלא מיראת ה'), אמרה לי בריך א-להון דיהודאי. (בבא מציעא ח א)