רבי שמואל בר רבי יוסי

תלמוד בבלי:

ותו בר קפרא ואמרי לה ר' שמואל בר ר' יוסי הוה יתיב בי מסחותא על ואזיל ר' שמעון בר רבי ולא קם מקמיה, ואיקפד, ואתא א"ל לאבוה שני שלישי שליש שניתי לו בתורת כהנים ולא עמד מפני, ואמר לו שמא בהן יושב ומהרהר... (קידושין לג א)