רבי שמלאי

תלמוד בבלי:

ראה ר' יוחנן פסחים סב ב.

תא שמע דאושפזיכניה דרבי שמלאי ממזר הוה, ואמר ליה אי אקדמתך טהרתינהו לבנך, (אם הייתי מכירך קודם שנשאת אשה הייתי משיאך עצה לטהר בניך), אי אמרת בשלמא לכתחילה שפיר, אלא אי אמרת דיעבד מאי נהי דמנסיב ליה עצה ואמר ליה זיל גנוב ואיזדבן בעבד עברי, ובשני דר' שמלאי עבד עברי מי הוה... אלא לאו שמע מינה רבי טרפון לכתחילה קאמר, שמע מינה. (קידושין סט א)

ראה עוד רבי ינאי בבא בתרא קיא א.