רבי שמעון בן איסי בן לקוניא

תלמוד בבלי:

איקלע רבי לאתריה דר' אלעזר בר' שמעון, א"ל יש לו בן לאותו צדיק, אמרו לו יש לו בן, וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה, אתייה אסמכיה ברבי ואשלמיה לר' שמעון בן איסי בן לקוניא אחות דאמיה... (בבא מציעא פה א, וראה עוד ר' אלעזר בר' שמעון לשם)