רבי שמעון בן אליקים

תלמוד בבלי:

רבי שמעון בן אליקים הוה משתקיד עליה דר' יוסי ברבי חנינא למסמכיה ולא קא מיסתייע מילתא, יומא חד הוה יתבי קמיה דר' יוחנן אמר להו מי איכא דידע הלכה כרבי יהושע בן קרחה או לא, א"ל רבי שמעון בן אליקים דין ידע, אמר ליה לימא איזו, אמר ליה ליסמכיה מר ברישא, סמכיה, אמר ליה בני אמור לי כיצד שמעת, א"ל כך שמעתי שמודה ר' יהושע בן קרחה לרבי נתן, אמר לזה הוצרכתי, השתא ומה עיקר ראיה בהדי הדדי אמר ר' יהושע בן קרחה לא בעינן, הנדה מיבעיא, א"ל הואיל ועלית לא תרד. (סנהדרין ל ב)