רבי שמעון בן אלעזר

תלמוד בבלי:

כי הא דרבי שמעון בן אלעזר שדריה ר"מ לאתויי חמרא מבי כותאי, אשכחיה ההוא סבא א"ל ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה, הלך ר"ש בן אלעזר וספר דברים לפני ר"מ וגזר עליהם, מאי טעמא אמר רב נחמן בר יצחק דמות יונה נמצאו להן בראש הר גריזים שעובדין אותה. (חולין ו א)