רבי שמעון בן יהוצדק

תלמוד בבלי:

ר' חייא בר זרנוקי ור"ש בן יהוצדק הוו קאזלי לעבר שנה בעסיא, פגע בהו ריש לקיש איטפיל בהדייהו, אמר איזיל איחזי היכי עבדי עובדא, חזייא לההוא גברא דקא כריב (חורש), אמר להן כהן וחורש (שנחשדו כהנים על השביעית), אמרו לו יכול לומר אגיסטון אני בתוכו (שכיר וקרקע של נכרי הוא), תו חזייה לההוא גברא דהוה כסח בכרמי, אמר להן כהן וזמר, אמרו לו יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך, אמר להם הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות... אמרו טרודא הוא דין, כי מטו להתם סליקו לאיגרא שלפוה לדרגא מתותיה (שלא יוכל לעלות), אתא לקמיה דרבי יוחנן, א"ל בני אדם החשודין על השביעית כשרין לעבר שנה... כי אתו לקמיה דרבי יוחנן אמרו ליה קרי לן רועי בקר ולא אמר ליה מר ולא מידי, אמר להו ואי קרי לכו רועי צאן מאי אמינא ליה... (סנהדרין כו א)