רבי שמעון בר רבי

תלמוד בבלי:

רבי שמעון ברבי הוה ליה נדרא למישרא, אתא לקמייהו דרבנן, אמרי ליה נדרת אדעתא דהכי אמר אין, אדעתא דהכי אמר אין, כמה זימנין, והוו מצטערי רבנן משימשא לטולא ומטולא לשימשא, אמר ליה בטנית בריה דאבא שאול בן בטנית מי נדרת אדעתא דמצערי רבנן מטולא לשימשא ומשימשא לטולא, אמר לא, ושריוה. (נדרים כב ב)

בן אלעשה חתניה דרבי הוה ועשיר גדולה הוה, אזמניה לבי הילולא דרבי שמעון ברבי, א"ל בר קפרא לרבי מאי תועבה... (שם נא א, וראה עוד בר קפרא לכאן)

והוא רבי חייא הוה יתיב בי מסחותא וחליף ואזיל רבי שמעון בר רבי ולא קם מקמיה, ואיקפד, ואתא אמר ליה לאבוה שני חומשים שניתי לו בספר תהלים ולא עמד מפני. ותו בר קפרא ואמרי לה ר' שמואל בר ר' יוסי הוה יתיב בי מסחותא על ואזיל ר' שמעון בר רבי ולא קם מקמיה ואיקפד ואתא א"ל לאבוה שני שלישי שליש שניתי לו בתורת כהנים ולא עמד מפני... (קדושין לג א)

ראה עוד לוי ע"ז יט א.