רבי תנחום בן חנילאי

תלמוד בבלי:

...כלך אצל ר' תנחום בר חנילאי שהיה רגיל אצל ר' יהושע בן לוי שהיה בקי באגדה... (בבא קמא נה א)