רבי תנחום בר איסבלוסטיקא

תלמוד ירושלמי:

רבי תנחום בר איסבלוסטיקא מצלי, ויהי רצון מלפניך ה אלקי ואלקי אבותי שתשבור ותשבית עולו של יצר הרע מלבינו שכך בראתנו לעשות רצונך ואנו חייבים לעשות רצונך את חפץ ואנו חפצים, ומי מעכב שאור שבעיסה, גלוי וידוע לפניך שאין בנו כח לעמוד בו אלא יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שתשביתהו מעלינו ותכניעהו ונעשה רצונך כרצוננו בלבב שלם. (ברכות לג א)