רבי תנחום ב"ר חייא

מדרש רבה:

כך היה ר' תנחום ב"ר חייא עושה בשעה שאמו לוקחת לו ליטרא אחת של בשר מן השוק היתה לוקחת לו שתים, אחת לו ואחת לעניים, על שום גם את זה לעומת זה עשה הקב"ה, עניים ועשירים, כדי שיהיו זכין אלו לאלו, לפיכך משה מזהיר לישראל וכי ימוך אחיך. (ויקרא לד ה)