רביבים

תרגום אונקלוס:

וכרביבים - וכרסיסי מלקושא. (דברים לב ב)

רש"י:

וכרביבים - טיפי מטר, נראה לי על שם שיורה כחץ נקרא רביב. (שם)

רד"ק:

ברביבים - המטר הגדול. (תהלים סה יא)